Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта SABITIE.BG

 

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между потребители и уебсайта Sabitie.bg. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон разположен на уебсайта Sabitie.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля да напуснете уебсайта.

Sabitie.bg e уебсайт за продажба, безплатно разпространение на билети и популяризиране на събития, който се управлява от „Уеб Дайрект” ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 200830731 със седалище в гр. София 1606 ул. Самоков 28 Г оф.1, представлявано и управлявано от управителя Георги Христулев, наричано за краткост Дружеството.

Когато в настоящите условия се упоменаваSabitie.bg се визира интернет страницата намираща се на този адрес в интернет и управлявана от Дружеството.

Под Потребител в тези общи условия се имат предвид всички посетители в интернет страницата Sabitie.bg, независимо дали са регистрирани, представляват юридически лица, други физически лица, себе си или са Организатори и/или Клиенти по смисъла на настоящите общи условия.

Под Клиент в тези общи условия се визира всеки Потребител, физическо или юридическо лице, който е регистриран в Sabitie.bg и има личен профил.

Под Организатор в тези общи условия се има предвид юридическо лице, регистрирано в България, според Търговския закон, които организират Събитие (възмездно или безплатно), регистрирали са се в Sabitie.bg, съгласили са се с настоящите общи условия и публикували Събитие с цел популяризация и продажба на билети.

Под Билет в тези общи условия се има предвид електронен файл в PDF формат, който потребителите на сайта получават при заявяване и/или заплащане от системата. Билет е терминът използван в тези общи условия, към който Организаторите на събития могат да наричат и „такса за участие”, „заявка за присъствие”, „билет за участие”, „билет за вход”, други производни термини, както и термини носещи същият смисъл.

Под Събитие в тези общи условия се имат предвид конференции, семинари, курсове, обучения и сходни събития, които са организирани от Организатор, добавени в Sabitie.bg и за които е налична възможността да се заявяват и/или закупуват Билети.

I. Предмет

Sabitie.bg е платформа за популяризиране на събития и разпространение на Билети. Sabitie.bg подпомага Организаторите в популяризация и разпространението на Билети за тези събития, предоставяйки възмездни и безплатни услуги.

Sabitie.bg предоставя на Потребителя възможност да закупува или заявява безплатно (когато такава опция е налична) предлаганите Билети след отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена (освен ако Билетите не са безплатни), при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, които имат силата на договор за покупко-продажба между Организатора и Потребителя (в случая Клиент), в който договор Дружеството е посредник.

Доколкото предоставяните от Дружеството услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

II. Приложно поле

Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на Дружеството чрез неговия уебсайт Sabitie.bg, освен за услугите, при които Дружеството се явява в ролята на посредник.

III. Предоставяни услуги. Условия за достъп до предоставяните услуги.

Безплатни услуги

Безплатни услуги са услугите, предоставяни на Потребителите чрез уебсайта Sabitie.bg, за достъп до които е възможно да се изисква регистрацията според условията залегнали в настоящите Общи условия и включват услугите:

 • Регистрация и личен профил – управление на данните от страна на Клиент, независимо дали той е физическо или юридическо лице.

 • Заявка за безплатен Билет (когато такива са налични) – заявка и издаване на билет от Клиент, без възнаграждение за Sabitie.bg или Организатора и без да изисква плащане. Възможно е Организаторът да изисква плащания за други услуги, свързани със Събитието, преди или по време на него, към които плащания, Дружеството няма отношение.

 • Напиши коментар – предоставя се безплатна възможност на Потребителите да коментират статии или друго съдържание в Sabitie.bg

 • Новини по RSS – предоставя безплатна възможност на Потребителите да четат новини ли друго съдържание от Sabitie.bg чрез RSS протокол. Изрично се забранява възпроизводството на новините или всяко друго съдържание, което е достъпено чрез RSS в други интернет страници. При нарушение на тази забрана нарушителят е длъжен да заплати компенсация в размер на 1,000 (хиляда) лева.

 • Добавяне на Събитие – за юридическите лица, които са Организатори, добавянето на Събитие в платформата Sabitie.bg е безплатна услуга. Допълнителни услуги свързани с популяризиране или продажба на билети за Събитието са платени услуги по смисъла на тези общи условия.

 • Разпространение на безплатни Билети – за юридическите лица, които са Организатори, разпространението на безплатни Билети (такива за които Клиента не извършва плащане към Sabitie.bg) е безплатно. Дружеството не носи отговорност, в случай, че Организатора изисква плащания за достъп до събитие извън платформата Sabitie.bg (например на място, преди събитието).

 • Услуга по еднократен банков превод – Дружеството превежда по сметка на Организатора всички суми от продадени билети, от които са удържани всички такси и комисионни на Дружеството, спрямо настоящите общи условия и спрямо секцията „Такси и комисионни на Sabitie.bg”. При еднократен превод на всички суми от продажбите на Билети за едно Събитие, тази услуга е безплатна. В случай, че Организатора желае сумите да се преведат чрез повече от един банков превод, всеки последващ банков превод се заплаща, спрямо „Такси и комисионни на Sabitie.bg”.

 • Други допълнителни услуги, които могат да бъдат включени на последващ етап, едностранно от Дружеството.

Платени услуги

Платените услуги, предоставяни чрез Sabitie.bg, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на Клиента и заплащане на цената на съответната услуга.

Sabitie.bg предлага следните видове платени услуги:

 • Услуги по популяризиране на Събития добавени от Организатор – тези Събития биват показвани в интернет страницата Sabitie.bg, връзки към тях могат да бъдат споделяни в други интернет страници, както и информация за тях да бъде публикувана в прес информация, партньори на Дружеството или други канали за комуникация. В зависимост от индивидуалните договорености, услугите по популяризиране на Събитията на Организаторите могат да бъдат заплащани като фиксирана сума или като процент от продадените Билети за конкретното Събитие.

 • Услуги по издаване на билети срещу заплащане – Дружеството издава билети на Клиенти срещу заплащане, което е определено от Организатора на конкретното Събитие. Срещу заплащането, Клиента получава в профила си и на електронната поща, с която се е регистрирал, файл в PDF формат, който удостоверява това плащане и служи като документ за вход на Събитието или като документ срещу който ще бъде издаден документ за вход. Посочените цени са крайни, в български лева. В зависимост от избраният метод на заплащане е възможно сумата да бъде превалутирана в друга валута. Превалутирането се извършва от разплащателната институция (например PayPal, банка и др.) спрямо нейните общи условия и курс за деня. В случай на заплащане чрез кредитна карта или банкова сметка във валута различна от лева е възможно банката на Клиента да извърши допълнителни превалутирания, към които Дружеството няма отношение.

 • Услуги по разпространение на билети – Дружеството дава възможност на Организаторите да разпространяват Билети, които се генерират и издават от софтуера на Sabitie.bg под формата на PDF файлове срещу възнаграждение (с изключение на безплатните Билети), което включва фиксирани и/или променливи такси. Общият сбор на тези такси могат да имат повече от един компонент, като например: трансакционна такса, такса за издаване на билет, такса за обработка на банков превод и други. Конкретните такси приложими към дадено Събитие зависят от избраните методи за плащане, цената на Билетите и други. Таксите са определени в секцията „Такси и комисионни на Sabitie.bg”, която е налична на интернет страницата: http://sabitie.bg/fees. Всички такси биват удържани от сумата на продадените билети.

 • Услуги по издаване на електронни фактури от името на Дружеството – Организаторите, които желаят Клиентите, които са закупили Билети за организирани от тях Събития да получават автоматично фактури за направените плащания, от името на Дружеството, дължат такса за всяка такава издадена фактура. Таксата е определена в секцията „Такси и комисионни на Sabitie.bg”, която е налична на интернет страницата: http://sabitie.bg/fees.

 • Услуги по издаване на електронни фактури от името на Организатора – Организаторите, които желаят Клиентите, които са закупили Билети за организирани от тях Събития да получават фактури след ръчно въвеждане на част от данните (дата и номер на фактурата), от името и за сметка на Организатора дължат такса за всяка такава издадена фактура. Таксата е определена в секцията „Такси и комисионни на Sabitie.bg”, която е налична на интернет страницата: http://sabitie.bg/fees.

 • Услуги по изпращане на електронна поща до закупилите Билети – Организаторите имат възможност да изпращат електронни писма до закупилите Билети за техни Събития. Услугата се таксува от Дружеството, като е възможно да са наложени и ограничения в броя изпращани писма. Това ограничение се отнася до броя изпратени писма с различно съдържание, а не до броя на получателите на писма с едно и също съдържание. Таксата е определена в секцията „Такси и комисионни на Sabitie.bg”, която е налична на интернет страницата: http://sabitie.bg/fees.

 • Услуга по втори и всеки последващ банков превод – когато Организатор желае да получи сумите от продажба на Билети чрез повече от един банков превод, то за всеки следващ банков превод се дължи такса на Дружеството. Таксата е определена в секцията „Такси и комисионни на Sabitie.bg”, която е налична на интернет страницата: http://sabitie.bg/fees

 • Услуга по собствен дизайн – Организаторите на събития могат да решат да имат собствен дизайн на интернет страницата, която съдържа информация за техните Събития. За тази услуга се дължи такса на Дружеството. Таксата е определена в секцията „Такси и комисионни на Sabitie.bg”, която е налична на интернет страницата: http://sabitie.bg/fees

 • Други услуги – В зависимост от индивидуалните договорки на Дружеството с Организаторите и/или Клиентите е възможно и да се предоставят други услуги, които не са описани конкретно в настоящите общи условия.

IV. Видове такси и комисионни

В зависимост от предоставяните услуги, Дружеството е възможно да удържа и фактурира следните такси и комисионни:

 • Такса за издаване на Билет – може да съдържа фиксирана и променлива част. Крайната цена плащана от Клиента съдържа в себе си тази такса и тя се удържа от сумата превеждана на Организатора.

 • Трансакционна такса – може да съдържа фиксирана и променлива част. В общият случай зависи от договореностите на Дружеството с компаниите предлагащи разплащателни системи. Крайната цена плащана от Клиента съдържа в себе си тази такса и тя се удържа от сумата дължима на Организатора.

 • Такса за издаване на фактура – таксата не е свързана със задължителното издаване на фактури по смисъла на Закона за данък добавена стойност. Таксата е за ползване на платформата Sabitie.bg за генериране и изпращане на фактури. Удържа се от сумата дължима на Организатора

 • Такса за собствен дизайн – удържа се от сумата дължима на Организатора за услугата по собствен дизайн.

 • Такса за изпращане на електронна поща – удържа от сумата дължима на Организатора за услугата по пращане на електронни писма до закупили Билети за настоящето или предходни Събития.

 • Такса за обработка на банков превод – удържа се от сумата дължима на Организатора за услугата по обработка на банковите преводи.

 • Други такси – в зависимост от индивидуалните уговорки с Организаторите е възможно да има и други такси.

Всички такси са за сметка на Организаторите и са включени в крайната цена заплащана от Клиента. При въвеждането на цените на билетите, Организаторите потвърждават за правилното изчисление на дължимите такси към Дружеството и, че са запознати с тях, както и със секцията „Такси и комисионни на Sabitie.bg”, която е налична на интернет страницата: http://sabitie.bg/fees

V. Вид договори

Дружеството предлага два типа договори на Организаторите на Събития, като за всяко конкретно добавено Събитие, Организатора приема единия от двата вида договори:

 • Договор за комисионерски услуги – Дружеството събира суми от Клиенти от името и за сметка на Организатора. Срещу предоставените услуги, Дружеството удържа комисионни в зависимост от ползваните от Организатора услуги. За сумата на комисионната, Дружеството издава фактура на Организатора. Тъй като Дружеството е само посредник в договорните отношения между Клиента и Организатора, за Организатора остава задължението да издаде документ за предоставената услуга на Клиента. Документа може да бъде фактура или друг, който е в съответствие със законодателството на Република България. Документа следва да бъде за цялата сума, платена от Клиента чрез платформата Sabitie.bg. Сумите събрани от Дружеството от името и за сметка на Организатора се превеждат по банков път след отправено искане от страна на Организатора. Искането се отправя по електронен път, чрез системата Sabitie.bg. Средствата се нареждат от Дружеството в рамките на три работни дни след получаване на искането.

 • Договор за продажба на билети – Дружеството продава билети за сметка на Организатора. Дружеството фактурира Клиентите за закупените Билети. Дружеството превежда на Организатора всички суми от продадените Билети, като удържа от тях таксите и комисионните за услугите извършени чрез платформата Sabitie.bg. Сумите получени от Дружеството за продадени Билети за Събитието организарано от Организатора се превеждат по банков път след отправено искане от страна на Организатора и изпращане на фактура за стойността на превода по електронен път. Искането се отправя по електронен път, чрез системата Sabitie.bg. При попълване на искането в системата на Sabitie.bg се качва и фактура за същата стойност, издадена от Организатора на името на Дружеството. Средствата се нареждат от Дружеството в рамките на три работни дни след получаване на искането.

По подразбиране, при добавянето на Събитие се счита, че Дружеството винаги сключва Договор за комисионерски услуги с Организатора, с изключение на случая, в който Организатора при добавянето на Събитие в системата Sabitie.bg не изрази желание да ползва „Услуги по издаване на електронни фактури от името на Дружеството”. В този случай, договорът сключен между Дружеството и Организатора се счита за Договор за продажба на билети по смисъла на тези общи условия.

VI. Ограничаване на отговорността

Независимо от вида договор сключен между Дружеството и Организатора, Дружеството не носи отговорност спрямо Организатора, Клиентите или трети лица в следните ситуации:

 • Отмяна на Събитието, промяна в дати или час, място на провеждане, програма или всякакви други детайли свързани с организацията и провеждането му. Отговорността за това е изцяло на Организатора и Дружеството няма отношение към организацията на самото събитие.

 • Форсмажорни обстоятелства, които да водят до отмяна, отлагане, промяна в мястото на провеждане на Събитието, неговата програма или други детайли свързани с организацията и провеждането му. Отговорността за това е изцяло на Организатора и Дружеството няма отношение към организацията на самото Събитие.

 • Некоректна, неточна, подвеждаща или неистинска информация относно Събитието, дати, място, програма, лектори, водещи и други сходни. Информацията за това бива попълвана и е изцяло отговорност на Организатора.

 • Използването на текстове, снимки или друг вид съдържание с авторски права е изцяло отговорност на Организатора. В случай на нарушаване на авторски права, Дружеството се задължава да окаже пълно и незабавно съдействие след представяне в писмен вид, до адреса на регистрация на Дружеството, на документите доказващи притежанието на тези авторски права от оспорващия.

 • Банкови сметки на Организаторите. Организаторът носи пълна отговорност за коректността на попълнената в Sabitie.bg.

 • Дружеството не гарантира, че достъпът до Sabitie.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.

 • Дружеството не носи отговорност за не предоставяне на достъп до Sabitie.bg, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет доставчици, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството.

 • Публикуваните изображения и снимки на представените Събития са изцяло отговорност на Организаторите. Възможно е тези снимки и изображения да бъдат само илюстративни и поради това могат да се различават от истинските услуги или условия на провеждане на Събитието.

 • Дружеството полага грижи информацията в Sabitie.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на платформата Sabitie.bg. Дружеството няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Дружеството не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от Дружеството умишлено или при проявена груба небрежност.

 • Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 • Дружеството не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него услуги информация, както и за дейността на Потребителя.

 • Доколкото няма задължението да контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Sabitie.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите, Дружеството не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

 • Дружеството не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги публикувани в Sabitie.bg или в потребителския му профил на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на съобщенията му в пощенската му кутия. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Дружеството, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

 • Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

 • Дружеството не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Sabitie.bg.

 • Страните приемат, че Дружеството не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи Дружеството предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

VII. Данни за достъп и парола

В случаите на регистрация, Потребителят посочва електронна поща и парола за достъп, както и друга информация, която служи за комуникация с него. Електронната поща, името и фамилията, с който Потребителят е регистриран в Sabitie.bg, не му дават никакви други права, освен правото на първия заявил конкретния имейл адрес в рамките на информационната система на Sabitie.bg. Дружеството не проверява и не носи отговорност за истинността на електронната поща, за това дали тя засяга права на трети лица и в частност право на ползване на електронната поща или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

VIII. Закупуване на Билети в Sabitie.bg

За да извършва валидни заявки за закупуване и/или заявка на Билети, Потребител (Клиент) е необходимо да въведе като минимум име, фамилия и електронна поща. След като е въвел данните потребителят се препраща към сайт на платежна система където може да извърши самото плащане на билета, изпраща му се имейл с данни за плащане ако е избрал метод за плащане: банков превод или на каса в офис на ИзиПей. Закупуването на билети може да стане и чрез въвеждане на име, фамилия, електронна поща и избор на парола като по този начин потребителят се регистрира в сайта. След успешна регистрация Потребителят получава достъп до своите билети по всяко време, които се пазят в профила му. Потребителя има право да променя своите данни на по-късен етап. Дружеството гарантира, че събраните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, с изключение на данните необходими на Организаторите на Събития, за които Клиента е закупил или заявил Билети. В допълнение Дружеството може да предостави събраните данни за потребителите на органите на закона, съдебната и държавна власт.

Заявки и покупки на Билети се приемат чрез уебсайта 24 часа в денонощието, освен в случаите на възникнали технически проблеми. Преди да пристъпи към плащане, Клиентът има възможност да прегледа описание на закупуваните Билети и/или услуги, техните цени, както и имената си, имената на фирмата (ако е юридическо лице), електронна поща, телефон и избрания начин на плащане. След подаване на поръчка Клиентът получава на посочения е-мейл електронно писмо за потвърждение на същата информация. Оператор на Sabitie.bg може да се свързва с Клиента по телефона, за да потвърди коректността на предоставените данни, с цел да се избегнат грешки и недоразумения. При посочени непълни, невярни или сгрешени данни при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение.

При успешно закупуване на Билет за Събитие, Клиентът получава е-мейл с уникален файл на електронната си поща, с която се е регистрирал. В този уникален файл се намира Билетът, с информация за Събитието и Клиента и информация, която позволява на Дружеството и Организатора да верифицира плащането на Билета и неговата валидност, за да осигури достъп

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените и бройката на поръчаните Билети. Всички цени в Sabitie.bg са в лева с включен ДДС(ако се изисква по закон) и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

След осъществяване на успешно плащане от страна на Клиента на поръчаните Билети, сумите не подлежат на възстановяване от страна на Дружеството. Сумите могат да бъдат възстановени единствено от Организатора, при негово съгласие и спрямо условията на работа, които той е избрал.

В случай на дублирано плащане, техническа грешка или други технически форсмажорни обстоятелства, Клиентът има право да изиска от Дружеството корекция на поръчката и възстановяване на неправлни преведената сума, като предостави доказателства за дублираното плащане, техническата грешка или форсмажорните обстоятелства, за които се отнася конкретния случай. Тези случаи се разглеждат индивидуално от Дружеството и в зависимост от конкретния случай, то може да възстанови платените суми, да откаже да ги възстанови или да вземе решение съвместно с Организатора. При възстановяване на средства в описаните по-горе ситуации, Дружеството има право да удържи от сумата всички трансакционни разходи свързани с превода и възстановяването на средствата.

IX. Начини на плащане:

 • Плащане в брой в офисите на EasyPay. Клиентът заплаща сумата на поръчания Билет в офис на EasyPay. След постъпване на плащането в системата на Sabitie.bg, започва обработката на конкретната поръчка , след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.

 • Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от Sabitie.bg банкова сметка. След постъпване на плащането по банковата сметка на Уеб Дайрект ЕООД системата на Sabitie.bg, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.

 • Плащане през еPay.bg (поддържа плащане с карти Борика, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic). В този случай Клиентът се прехвърля към страницата на Epay.bg, за да финализира трансакцията. След постъпване на плащането в системата на Sabitie.bg, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.

 • Плащане през B-Pay (поддържа плащане с карти Борика, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic). В този случай Клиентът извършва плащането на банкомат от мрежата на Борика, за да финализира трансакцията. След постъпване на плащането в системата на Sabitie.bg, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.

 • Плащане през eBG.bg (поддържа плащане с карти Борика, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic). В този случай Клиентът се прехвърля към страницата на eBG.bg, за да финализира трансакцията. След постъпване на плащането в системата на Sabitie.bg, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.

 • Плащане чрез PayPal. В този случай Клиентът се прехвърля към страницата на PayPal, за да финализира трансакцията. След постъпване на плащането в системата на Sabitie.bg, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.

 • Плащане през виртуален ПОС терминал (поддържа плащане с карти Борика, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic). В този случай Клиентът се прехвърля към страница на банка партньор, за да се финализира трансакцията. След постъпване на плащането в системата на Sabitie.bg, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя Билет.

X. Права и задължения на Дружеството

При използване на платформата Sabitie.bg, Дружеството се задължава:

 • да достави в срок заявеният Билет, чрез електронна поща или чрез профила на Клиента в платформата;

 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

 • При използване на електронната платформа Sabitie.bg Дружеството има право:

 • да откаже извършването на доставка и продажба на Билет при констатирано нарушение на настоящите Общи условия, както и на действащото законодателство;

 • да изисква от Клиента съдействие при изпълнение на договора;

 • да получи плащането, съгласно настоящите Общи условия.

XI. Права и задължения на Клиента

При използване на платформата Sabitie.bg Клиентът се задължава:

 • да посочи име, фамилия, валидна електронна поща и други данни необходими за нормалното функциониране на платформата;

 • да плати цената на заявените от него Билети;

 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки с цел опазване на паролата си към профила си в сайта;

 • да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството, в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;

 • да не подава неистински или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

При използване на платформата Sabitie.bg Клиентът има право:

 • да получи платените Билети, съгласно настоящите Общи условия и уговореното между страните;

 • на достъп в режим онлайн до Sabitie.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството.

При прекратяване на договора Дружеството дезактивира клиентския профил в Sabitie.bg. Клиентът може по всяко време за поиска от Дружеството дезактивиране на клиентския си профил в Sabitie.bg. В този случай дезактивирането на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите суми по покупки. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • преустановяване на дейността на Дружеството;

 • прекратяване поддържането на платформата Sabitie.bg;

 • в други предвидени в закона случаи.

Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

XII. Общи права и задължения на страните по настоящите Общи условия

Права и задължения на Дружеството

Дружеството се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.

Дружеството има право да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя при неизползването им в продължение на 12 (дванадесет) месеца след последното влизане в съответния потребителски профил, но не преди датата на изтичане на последното Събитие, за което Потребителя е закупил Билет.

Дружеството има правото да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Дружеството върху съдържащите се на платформата Sabitie.bg елементи - обекти на интелектуална собственост.

Дружеството има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

Дружеството може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в Sabitie.bg за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и си запазва правото да предоставя на вниманието на Потребителя или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството.

Дружеството има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Дружеството и организатори, които предлагат събитията си чрез Sabitie.bg

Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на услугите.

Дружеството има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Sabitie.bg чрез използването на функционалността "Коментари", когато същите противоречат на тематичната насоченост на уебсайта, на добрите нрави и добро възпитание, на посочените на Интернет страницата на услугата правила или на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

Дружеството няма задължението да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Sabitie.bg чрез използването на функционалността "Коментари" по искане на Потребителя, който ги е публикувал.

Дружеството има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до услугите, когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

Дружеството си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от Потребител. В случай на констатация на нарушени авторски права, чрез публикуване на снимки, видео, писмени, звукови и графични материали без разрешение на собственика следва да се свържете с екипа на Sabitie.bg. След доказване на собствеността върху авторските права съответните снимки, видео, писмени, звукови и графични материали ще бъдат свалени/премахнати от уебсайта.

Дружеството не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в платформата Sabitie.bg.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез Sabitie.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството за всеки отделен вид услуга.

Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при или след регистрацията.

Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Дружеството услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на платформата Sabitie.bg (включително наличните бази данни) и сървърите, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Потребителя до Sabitie.bg не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се нарушават законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Дружеството или трето лице.

При копиране или възпроизвеждане на информация, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост принадлежащи на Дружеството, Потребителят дължи на Дружеството неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Дружеството от правото да претендира за обезщетение и за по-големи суми.

Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството услуги да не зарежда, разполага на сървъра на Sabitie.bg, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

 • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 • съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

 • с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

 • чието съдържание нарушава права или свободи на човека;

 • представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

 • които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

 • нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството услуги:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

 • да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на платформата Sabitie.bg като по този начин създава собствена база данни в електронен или друг вид;

 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията от страна на Потребителя, Дружеството има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до профила му, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията В тези случаи, Дружеството има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на платформата Sabitie.bg.

Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Дружеството услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

Потребителят се задължава да обезщети Дружеството за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

XIII. Защита на личните данни

Съгласно условията на GDPR в сила от 25.5. 2018 г. всички права и задължения по директивата потребителя може да с запознае от страницата „лични данни“ намираща се в сайта Sabitie.bg на адрес https://sabitie.bg/conditions

Дружеството има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато лицето се регистрира като Потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацият. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез платформата Sabitie.bg, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Потребителя

Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения ред описан подробно на страницата https://sabitie.bg/conditions

Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Дружеството има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

Дружеството събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адрес, телефон или e-mail за контакти.

Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

 • други посочени в закона случаи.

 • Съгласно условията на GDPR в сила от 25.5. 2018 г. всички права и задължения по директивата потребителя може да с запознае от страницата „лични данни“ намираща се в сайта Sabitie.bg на адрес https://sabitie.bg/conditions

XIV. Недействителност. Приложимо право

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XV. Общи положения

Интернет страницата автоматично проследява и събира следната техническа информация: IP адрес; интернет доставчик; домейн на сървъра, чрез който ползвате интернет; държава и населено място, от което посещавате интернет страницата; вид на уеб браузъра; вид на операционната система; резолюция и цветове на екрана; дата и час, в които се ползвали интернет страницата; секциите от интернет страницата, които сте посетили; адрес на интернет страницата, от която е дошъл потребителя.

Дружеството си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

XVI. Използвани дефиниции:

Извън упоменатите по-горе дефиниции, при тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-горе термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт” ("website", “web site”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Услуги” са предоставяните на потребителите услуги и ресурси като достъп до определени публицистични материали, възможност за персонализиране на съдържанието, електронна търгови и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в Sabitie.bg.

„Потребителски профил” е обособена част Sabitie.bg, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от Sabitie.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия Sabitie.bg и всички други осъществени услуги, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, и др.

„Имейл адрес” е избрана от Клиента уникална пощенска кутия, посредством която той се идентифицира в Sabitie.bg.

„Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри и/или символи, който заедно с имейл адрес индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за ползване на функционалността на уебсайта, закупуване на предлаганите в Sabitie.bg стоки и услуги.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

"Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

„IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

"Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайта.